سیسـتم های تخصصی امنیتی

مهمترین دغدغه در فضاهای عمومی و خاص تضمین امنیت به همراه اطلاعات آماری است
کتیبه افتخار دارد با همکاری معتبرترین تولید کنندگان دستگاههای مانیتورینگ امنیتی جهان (مواد مخدر ، مواد منفجره وانواع آشکارسازاسلحه و مهمات ) را با توجه به سفارش مشتری تولید و بدون واسطه تحویل نماید
برخی محصولات کتیبه عبارتند از:
1-انواع دستگاههای مانیتورنیگ کامیو نها
2-انواع دستگاههای مانیتورینگ و امنیت فردی
3-انواع دستگاههای دتکت مواد انتحاری در اجتماعات و غیر ه از فاصله 150متری