فرستنده و گیرنده های تخصصی رادیویی

فرض کنید فرستنده هایی در اختیار دارید که بتوانید تنها با آپدیت پهنای باند را افزایش دهید!
بتوانید اطلاعات را رمز نگاری کنید از معتبر ترین تولید کننده دنیا بوده و جنگال(جنگ الکترونیکی) درآن بی تاثیر باشد کتیبه این مهم  را تامین می کند
مکانیسم بسیار ثابت(stayable) که جهت اجرا در پروژه های شرایط خاص آب و هوایی ویا دور دست سیستم را بی نیاز از سرویس های دوره ای کوتاه مدت می نماید.