نکات طراحی صندلی استاندارد

عمق وعرض صندلی درطراحی صندلی چند منظوره برای عموم باید دوره نمود آنتروپومتریک را درنظر داشت 1) عمق صندلی باید برای اشخاص کوچک اندام مناسب باشد(تاماهیچه ساق پا آزاد باشندوفشار…

صندلی

اندام انسان طوری طراحی شده است که وقتی شخص می نشیند وزن بدنش روی استخوان های نشیمن گاه می افتد اگرچه این استخوان ها وزن بدن را تحمل میکنندولی صندلی…