اداره کل ارشاد یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: اداره کل ارشاد اسلامی یزد
  • زمان اجرا: 2 ماه
  • سال اجرا: 1398
  • ظرفیت سالن: 40نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان