سالن همایش ساختمان مدیریت ثبت اسناد یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: اداره کل ثبت اسناد یزد
  • زمان اجرا: 20 ماه
  • سال اجرا: 1396
  • ظرفیت سالن: 224نفر

عملیات انجام شده

مبلمان