سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دانشگاه پیام نور یزد
  • زمان اجرا: 4 ماه
  • سال اجرا: 1386
  • ظرفیت سالن: 30 نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان