طراحی سالن همایش ساختمان پیشگامان

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: گروه پیشگامان کویر یزد
  • زمان اجرا: 1 ماه
  • سال اجرا: 1394
  • ظرفیت سالن: 100نفر

عملیات انجام شده

طراحی