طراحی و مشاوره شرکت آب و فاضلاب

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: اداره آب و فاضلاب روستایی یزد
  • زمان اجرا: 2 ماه
  • سال اجرا: 1397
  • ظرفیت سالن: 155نفر

عملیات انجام شده

طراحی
مشاوره