سالن همایش دانشگاه پیام نور شیراز

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دانشگاه پیام نور شیراز
  • زمان اجرا: 12 ماه
  • سال اجرا: 1385
  • ظرفیت سالن: 700نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان