سالن همایش مرکز ژنتیک

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: مرکز ژنتیک (یزد – میبد)
  • زمان اجرا: 3 ماه
  • سال اجرا: 1395
  • ظرفیت سالن: 150نفر

عملیات انجام شده

طراحی
مشاوره