کنفرانس مرکزی بهزیستی

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: سازمان بهزیستی یزد
  • زمان اجرا: 1 ماه
  • سال اجرا: 1395
  • ظرفیت سالن: 70نفر

عملیات انجام شده

طراحی
مشاوره