ضوابط و استانداردهای طراحی سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

درآکوستیک هندسی نظیر اپتیک هندسی میتوان تصور نمود که پرتوهای منتشره از یک سرچشمه ی صوت کروی (سرچشمه ای که به تمام اطراف خود به طور یکنواخت انرژی پخش نماید) منتشرشده ودرصورت برخورد به سطح بازتابنده به چهارحالت باز میگردد.
1) چنانچه پرتوصوتی ازسرچشمه ای که درفاصله دوری قرار گرفته است به سطح بازتابنده ای که ابعادآن نیز به حدکفایت بزرگ باشدبرخورد نمایدبدون هیچ تغیری بازگشت دارد
2) اگرسرچشمه صوت درنزدیکی سطح بازتابنده قرارگرفته باشدفقط جهت پرتو طبق قانون آکوستیک هندسی تغیرمی نمایدوهمانند آن است که سرچشمه درپشت سطح وبه طور مجازی قرار داشته باشد دراین حالن امتدادپرتو پس از شکست نیز زاویه ای مساوی زاویه قبلی خودمی یابد.
3) هنگام بازتاب برروی سطح برجسته (canvex)زاویه انتشار پرتوصوتی وجهت آن تغیرمی نمایدوپرتو واگرا میگردد.
4) بارتاب ازیک سطح گود(cancave)باعث همگرا شدن پرتوصوتی وتغیرجهت آن میگردد.

ناهمواری ها درمقایل طول موج نور نسبتا بزرگ بوده وباعث پراکندگی نور درکلیه جهت ها میگردندوازتمرکز اشعه نورانی دریک جهت جلوگیری می نمایندبرای اینکه تالاری ازنظر آکوستیکی نیزپخشاباشندلازم است که نظیر این سطوح ناهموار را برای طول موج موردنظر به وجود آوردکه باتوجه به سرعت انتشارصدادرهوا(340متردرثانیه)چنانچه برای طول موج های پایین محایبه گردداین ناهمواری هاابعاد کاملا نامتناسبی درحدود یک تا ده متر دارا می گردند.بدیهی است که اجرای این نظر فقط درمواردخاص از قبیل استودیو هاوتالارهای بزرگ عملی است ودربقیه مواردبه سهولت میسر نمیباشد.

آبسوربنت ها
موادی که برای آبسورپسیون به کاربرده میشوند انواع مختلفی دارندکه شناسایی مشخصات وبه خصوص منحنی تغیرات ضریب آبسورپسیون آنها برحسب فرکانس نوع کاربرد آنهارا تعیین می نمایند.به طور مختصر میتوان خواص مصالح آبسوربنت رابه صورت زیرخلاصه گرد
1) ضریب آبسورپسیون یک جسم پوروز باافزایش فرکانس بیشتر میگردد.
2) ضریبآبسورپسیون زیاد برای طول موج های بم(پایین)باضخامت زیادجسم پوروز(درحدود10سانتی متر)وکم بودن فشردگی آن بستگی دارد.
3) ضریب آبسرپسیون اجسام فشرده بسیارکم وافزایش ضخامت قشرپوروز تاثیری درازدیاد آبسرپسیون نداردبرای ساختن انواع مصالح آبسوربنت موادالیافی وموادنرم را باچسب های خاصی که فقط این الیاف را به یکدیگر ربط دهندمخلوط کرده وبه صورت ورق وصفحات باضخامت های مختلف در می آورند.

تاثیرفضای خالی
چنانچه میان پوشش آبسوربنت (جسم پوروز) و دیوارپشت یک فاصله خالی (هوا) وجود داشته باشدو یا به عبارت دیگر مواد آبسوربنت را بر روی بست های چوبی که به دیوار کوبیده شده اندقراردهند ضریب آبسورپسیون مصالح آبسوربنت درفرکانس های بم(100تا300هرتز) بیش از دوبرابر افزایش می یابد.

سالن همایش
درهای خروجی باید به طورکامل به سوی خارج باز شود و شرایط ساختار را با مقررات وفق دهد و مسافت پیاده رو تامحل توقف اتومبیل رعایت شود درانگلستان قاعده به این صورت است که برای 250 نفرتماشاچی پهنای در باید 160سانتی متر باشدودرصورتی که دو در خروجی وجودداشته باشد پهنارا میتوان کمتر درنظرگرفت.

استاندارد بازشوی درب ها
درموردی که درگاه درگوشه ی اتاق واقع است لولای درب باید درطرف گوشه نصب شوددراتاق های کوچک درب بایدبه سمت بیرون بازشود یا درهای کشویی نصب گردد درب هایی که به سمت کریدور یا محل های عمومی باز میشود نبایدخطرافرین باشد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.