نور

تصویر را نوشتن با نور معنی کرده اند و چه زیباست خلق آثار شاد و شگفت آور با نور ، چه زیباست آفرینش مناظری که پیش از این تنها تصور می کردید.
چه زیباست خلق آثار شاد و شگفت انگیزبا نور ؛ چه زیباست آفرینش مناظریکه تا به حال دیده نشده است.
تصور کنید که کلیه فرهنگ ها وبناهای دنیا را بتوانید ارائه دهید.
با هزینه ای اندک بتوانید داستانهای تاریخی را شبیه سازی کنید بدون نیاز به بازیگر و تجهیزات آنچنانی آنهم با نور،بله فقط با نور ، ویا بتوانید در فضای شب در محدوده مورد نظر در آسمان خالق تصویر و یاافکت های خاص نوری باشید ویا سالنی داشته باشیدکه به طور تخصصی نورپردازی شده باشد  آنهم با تکنولوژی روز دنیا و یا با افکت های خاص  تبلیغاتی انحصاری و بکر را عرضه نمایید شرکت کتیبه می تواند  خواسته هایتان را جامه عمل بپوشاند.